Skip to main content

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Gäller från 1 januari 2020

GILTIGHET Dessa allmänna försäljningsvillkor är tillämpliga vid all försäljning av våra varor (nedan ”Produkterna”) från ieasysystem North AB, 559011 - 4178, (nedan ”ieasysystem”) till företagskunder (nedan ”Kunden”).

ORDERLÄGGANDE OCH LEVERANSVILLKOR

Order ska i första hand läggas via ieasysystems kundservice, telefon 08-408 909 00 8.00-17.00 eller e-mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Minsta ordervärde är 8000 kr. Vid order understigande 15 000 kr tillkommer fraktavgift. Order ska inte anses bindande förrän ieasysystem skriftligen bekräftat ordern genom ett orderbekräftelse. Om beställningsdag inträffar på en helgdag sker leverans vanligtvis vid nästa ordinarie leveransdag. Avser leveransen beställningsvaror föreligger ingen skyldighet för ieasysystem att meddela Kunden om eventuella förseningar. Leveranstiden på beställningsvaror kan ibland ta upp till två veckor. ieasysystem ska meddela Kunden om det finns anledning att anta att leveransen kan komma att bli försenad. För fall att leverans omöjligen kan ske bekräftad leveransdag och denna försening ej beror på ieasysystems dröjsmål skall leverans ske närmast möjliga dag utan rätt för kund att erhålla skadestånd. Kunden har endast rätt att häva en försenad leverans för det fall förseningen har pågått i mer än två månader och medför avsevärd olägenhet för Kunden och var förutsebar för ieasysystem. Vid leveransförsening har Kunden rätt till skadestånd endast om särskild skriftlig överenskommelse har träffats därom. ieasysystem har inte något ansvar för leveransförsening utöver vad som angivits i denna punkt.

PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

Priser anges exklusive moms. Aktuella priser finns på ieasysystems offerter. ieasysystem reserverar sig för eventuella valutaförändringar. Kontakta kundservice för aktuella och uppdaterade priser. Om Kunden beställt tjänster utöver ordinarie leveransservice, t.ex. expressbud, inbärning, avisering, tidslossning etc. faktureras dessa enligt gällande prislista. Betalningsvillkor såvida parterna inte skriftligen kommit överens om annat ska betalning erläggas genom internetbetalning alternativt genom faktura. Om inget annat överenskommits ska fakturan betalas inom 30 dagar från beställningsdatum. E-faktura ställs avgiftsfritt. Vid utskick av pappersfaktura tillkommer en avgift om 29 kronor. Vid fakturaköp tillämpas sedvanlig kreditprövning. ieasysystem har rätt att underlåta att leverera Produkterna för det fall ieasysystem har befogad anledning att ifrågasätta Kundens betalningsförmåga. ieasysystem är emellertid skyldig att leverera Produkterna för det fall Kunden vid anmaning betalar för leveransen i förskott eller ställer sådan säkerhet för leveransen som skäligen kan godtas av ieasysystem. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 10 procent per månad. Därutöver tillkommer lagstadgad förseningsersättning, som debiteras i samband med kravhanteringen. Vid försenad betalning äger ieasysystem rätt att avbryta sitt fullgörande av avtalet till dess betalning sker. Om Kunden inte erlagt full betalning inom 3 månader efter förfallodagen har ieasysystem rätt att häva avtalet och kräva ersättning för den skada som ieasysystem lidit därav. Kunden har inte rätt att kvitta eventuell motfordran mot den överenskomna köpeskillingen.

EMBALLAGE OCH PALLAR

Vid leverans av pall regleras pallkostnaden mot sådan Kund som är ansluten till transportörens pallöverföringssystem eller pallpool och har giltigt registreringsnummer. I övriga fall debiteras pallkostnaden enligt gällande prislista. Kunden ska själv omhänderta emballage och förpackningar. Dessa får inte returneras.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Äganderätten till Produkterna övergår till Kunden först då Produkterna till fullo är betalda. För det fall Produkterna inte betalas inom föreskriven tid äger ieasysystem rätt att med omedelbar verkan återta Produkterna på Kundens bekostnad.

RESTORDER

Med restorder avses sådana i order inkluderade Produkter som vid orderläggande inte varit tillgängliga för leverans på grund av restnotering, låg lagersaldo eller annan liknande företeelse som förhindrat tillgängligheten. ieasysystem äger rätt att leverera order utan restnoterade Produkter utan att Kund kan göra förseningspåföljd gällande. Restorder skickas efter det att Produkten återigen har blivit tillgänglig för ieasysystem.

BESTÄLLNINGSVAROR

>För det fall leveransen avser Produkter som inte ingår i ieasysystems ordinarie varulager, utan Produkter som ieasysystem efter bekräftad order beställer från sin leverantör kan leveranstiden vara upp till två veckor.

RETUR AV PRODUKTER

Kunden äger rätt att returnera Produkter under förutsättning att:

  • Kunden senast åtta (8) dagar efter det att Produkterna mottagits kontaktar ieasysystem för registrering och leveransinstruktioner

  • Produkter och emballage returneras i oskadat skick samt att inga prismärkningslappar finns på vare sig Produkt eller emballage

  • Kunden står för fraktkostnaden av returvaror

  • Produkter måste returneras inom 14 dagar efter ieasysystem godkännande av returen. Godkända returer krediteras med ursprungligt pris.

  • Underlåter Kunden ovanstående förlorar Kunden rätten att returnera Produkten.

Returer som skickas tillbaka utan tidigare kontakt och registrering hos ieasysystem returneras till Kunden omgående med mottagarfrakt.

LEVERANSREKLAMATION VID TRANSPORTSKADA

Mottagna Produkter ska utan dröjsmål noggrant undersökas avseende eventuell transportskada. För det fall synlig transportskada identifieras ska Kunden inhämta skriftliga bekräftelse av skadan från DHL. Vid alla former av transportskador ska Kunden senast åtta (8) dagar efter Produktens mottagande kontakta ieasysystem för registrering och vidare leveransinstruktioner. Produkten ska returneras i originalförpackning inkl. alla ev. tillbehör. Reklamationer som har skickats tillbaka utan tidigare kontakt med och registrering hos ieasysystem returneras till Kunden omgående med mottagarfrakt.

PRODUKTREKLAMATION VID FEL

Mottagna Produkter ska utan dröjsmål noggrant undersökas avseende eventuell leverans av fel vara, fel kvantitet eller fel i Produkterna. Avseende fel i Produkterna ansvarar ieasysystem endast för brister hänförliga till att Produkten avviker från de egenskaper som ieasysystem uttryckligen skriftligen har garanterat, t.ex. i köpeavtalet eller i av ieasysystem självt publicerat marknadsföringsmaterial. Vid föreliggande av fel som kan identifieras genom en noggrann undersökning ska Produkterna reklameras men senast inom åtta (8) dagar från det att Produkterna levererats till Kunden. Fel som kan identifieras vid en noggrann undersökning ska reklameras omedelbart efter det att felet upptäckts. Underlåter Kunden att inom föreskriven tid reklamera fel i Produkterna till ieasysystem förlorar Kunden rätten att åberopa felet. Kunden ska omedelbart efter identifierat fel kontakta ieasysystem kundservice för registrering och leveransinstruktioner innan Produkterna returneras. Vid reklamation ska Produkterna returneras oanvända och obrutna till ieasysystem snarast efter det att felet upptäckts. ieasysystems ansvar omfattar vidare endast fel som uppstår vid en korrekt användning av Produkterna i enlighet med instruktioner och manualer som tillhandahållits Kunden av ieasysystem. Förutsatt att det föreligger ett fel som ieasysystem ansvarar för och att felet reklamerats på rätt sätt och i tid (allt enligt ovan) ska ieasysystem, efter eget gottfinnande och på egen bekostnad, antingen avhjälpa felet, leverera en ny Produkt eller återbetala mot felet motsvarande del av köpeskillingen. ieasysystem har inte något ansvar för fel utöver vad som anges i denna punkt.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

ieasysystem, eller annan som innehar de immateriella rättigheterna, behåller rätten till samtliga immateriella rättigheter som Produkterna och deras förpackning omfattar. Såvitt ieasysystem känner till gör Produkterna inte intrång i någon immateriell rättighet som tillhör tredje part och ieasysystem tar inte heller något ansvar gentemot Kunden för sådana eventuella intrång.

TEKNISK DOKUMENTATION

All teknisk dokumentation angående Produkterna som överlämnas till Kund av ieasysystem förblir ieasysystems egendom. Mottagen teknisk dokumentation får inte utan ieasysystem medgivande användas för annat ändamål än för det vilket den överlämnats och får inte utan ieasysystem medgivande kopieras, utlämnas eller bringas till tredje mans kännedom.

ANSVARSBEGRÄNSNING

ieasysystem ansvarar inte för skada som orsakats av Produkten på person egendom, eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar när Produkten är i Kundens besittning. ieasysystem ansvarar inte heller för indirekta förluster som kan åsamkas Kunden. Ansvarsbegränsningen omfattar, men är inte begränsad till, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.

UTBILDNING

Priser för utbildningar rörande Produkterna anges i gällande prislista alternativt enligt särskild offert. Resekostnader, logi, traktamenten och/eller övriga tillkommande kostnader debiteras separat. Samtliga utbildningar genomförs under ordinarie kontorstid om inte annat anges. Avbokning måste meddelas sju (7) arbetsdagar före planerat utbildningstillfälle eller tidigare. Sker avbokning senare än sju (7) arbetsdagar före planerat utbildningstillfälle debiteras halva kursavgiften enligt vid var tid gällande prislista. Utbildningstjänsterna är inte rabattgrundande.

TRYCKFEL

ieasysystem ansvarar inte för avvikande innehåll gällande priser, produktinformation m.m. som anges på ieasysystems dokumentation om skrivelsen är hänförlig till tryckfel.

FORCE MAJEURE

ieasysystem ska vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt parternas avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför ieasysystem kontroll och som förhindrar eller inte oväsentligt försvårar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter.

LAGVAL OCH TVISTLÖSNING

Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor och på varje annat avtal mellan ieasysystem och Kunden, dock utan beaktande av dess regler om lagval samt lagen (1987:822) om internationella köp. Tvist som uppstår i anledning av levererade Produkter ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.